fbpx

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA
ONLİNE KAYIT GÖRÜŞMELERİ
ADAY ÖĞRENCİ VE KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre ’Gökkuşağı Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.’ (bundan böyle “Gökkuşağı Eğitim Kurumları” veya “Okul” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Katılımcımız olmanız ya da dijital tanıtım programlarımız ve online yayınlarımız vasıtasıyla sunduğumuz içeriklere erişen olmanız nedeniyle İlgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.
Veri Sorumlusu Hakkında
KVK Kanunu uyarınca Gökkuşağı Eğitim Kurumları olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.
İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları
İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;
Yasal Temsilci (Ad soyad, kişisel e-posta adresi, iletişim numarası),
Öğrenci (Adı soyadı, okuduğu okul),
Görsel ve işitsel kayıtlar,
Erişim log kayıtları: (IP adresi, MAC adresi, hedef IP, port bilgileri, erişim tarihi/saati).
Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak; KVK Kanunu;
Md.5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
Md.5/2 (ç) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
Md.5/2 (d) “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
Md.5/2 (e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
Md.5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
İşleme şartına dayalı olarak, gerek eğitim öğretim faaliyetlerimiz kapsamında anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde verdiğimiz eğitimler ile ilgili uzaktan erişim çerçevesinde sunduğumuz tanıtım faaliyetleri ve seminerlere katılımınız çerçevesinde şu amaçlarla kişisel verilerinizi işliyoruz;
Eğitim-öğretim faaliyetleri ile bahsi geçen tanıtım faaliyetleri ve seminerlerin planlanması, organizasyonun ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi, bu kapsamda;
Uzaktan erişim için sisteme giriş yapılabilmesi, kayıt oluşturulması,
Tanıtım faaliyet ve seminerlere katılımınızın sağlanması,
Eşzamanlı (senkron) tanıtım faaliyetlerinin ve seminerlerin planlanmış zaman dilimleri içerisinde yapılması,
İstatistiksel amaçlarla gerekli organizasyonun yapılabilmesi ve katılımcı sayısının belirlenmesi ile yeni faaliyetlerin organize edilebilmesi için gerekli hususların değerlendirilebilmesi,
Uzaktan tanıtım ve seminer faaliyetlerin denetlenebilmesi,
Katılımcılar tarafından sorulan soruların değerlendirilebilmesi ve bu hususta bilgilendirme yapılabilmesi,
SMS ve eposta vb. iletişim araçlarıyla tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesi,
Tanıtım faaliyetleri ve seminerler ile ilgili aday öğrenci ve katılımcılarla iletişime geçilebilmesi.
Amaçlarıyla işlenecek olup herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince daha uzun süre saklanması gerekmediğinde en geç yayın tarihini izleyen eğitim öğretim kayıt dönemi sonunda olmak üzere verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında imha edilecektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda (Md.8/2 (a) “5 inci maddenin ikinci fıkrasında”, Md.8/2 (b) “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir”. Talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.
Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamakla birlikte kullanmakta olduğumuz serverları yurtdışında bulunan Zoom sistemi üzerinden çevrimiçi (online) tanıtım faaliyetleri ve seminerleri ile yürütülmekte olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda online görüşmeler yurtdışındaki sunucular üzerinden aktarılmakta olup kayıt edilmemektedir. İlgili işleme ve aktarma faaliyetleri yapılırken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Online Kayıt Görüşmeleri Başvuru Formundaki işlemeye konu kişisel verileriniz görüşmeyi takip eden öğrenci kayıt dönemi sonuna kadar saklanacak olup sonrasında herhangi bir kanuni yükümlülük kapsamında daha uzun bir süre ile saklanması gerekmediği anlaşıldığı takdirde imha edilecektir.

Çevrimiçi (online) tanıtım faaliyetleri ve seminerlerine katılan aday öğrenci ve katılımcı olan üçüncü kişiler yalnızca alenileştirdiğiniz ölçüde ad ve soyad bilginizi görüntüleyebilir. Buna ek olarak görsel ve işitsel verilerinize alenileştirdiğiniz ölçüde erişebilirler. Bu noktada tarafımızca herhangi bir aktarım yapılmamakta olup, bu şekilde diğer aday öğrenciler ve katılımcılara ait kişisel verilere erişen kişilerin bu nedenle bireysel sorumlulukları olacağını, Gökkuşağı Eğitim Kurumlarının herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, üçüncü kişilerce bu türden erişimlere rızanız olmaması halinde verilerinizi alenileştirmemeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel veriler aşağıda sıralanan yöntem ve araçlarla her türlü fiziki ve https://gokkusagi.k12.tr internet sitesi başta olmak üzere, Gökkuşağı Eğitim Kurumları web sayfasında yayınlanan “Online Kayıt Görüşmeleri Başvuru Formu” nu doldurmanız, canlı yayınlara katılmanız vb. vasıtasıyla ile otomatik yöntemle elde edilecektir.
Ad ve soyad verileriniz ile görsel ve işitsel verileriniz alenileştirdiğiniz ölçüde elde edilecektir.
İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://gokkusagi.k12.tr internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ’Gökkuşağı Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti. “Bahçelievler Mah. Eski Londra Asfaltı No: 15 Bahçelievler/ İstanbul” ‘ adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu gokkusagiegitim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir.
Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,

Gökkuşağı Eğitim Kurumları – Gökkuşağı Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.
Adres: Bahçelievler Mah. Eski Londra Asfaltı No: 15 Bahçelievler/ İstanbul
Tel: +90 212 644 59 00
E-Posta: bahcelievler@gokkusagi.k12.tr
Mersis No: 0403003645400010

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Online Kayıt Görüşmeleri Aday Öğrenci ve Katılımcı Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.

İlgili Kişi
Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :