Çoklu Zeka Kuramının Kişilik ve Motivasyon Üzerindeki Etkileri

Çoklu Zeka Kuramının Kişilik ve Motivasyon Üzerindeki Etkileri

Çoklu Zeka Kuramı, Howard Gardner tarafından ortaya atılmış bir kuramdır. Kuram, insanların birden fazla zeka türüne sahip olabileceklerini ve her zeka türünün farklı yetenekleri ifade ettiğini varsayar.

Kişilik üzerindeki etkileri açısından, Çoklu Zeka Kuramı kişilerin farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve bunların kişiliklerinin farklı yönlerini belirlediğini ileri sürmektedir. Örneğin, bir kişinin güçlü bir müzikal zekası olması, kişiliklerinde sanatsal yönleri vurgulayabilecektir.

Motivasyon üzerindeki etkileri açısından, Çoklu Zeka Kuramı kişilerin farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve bunların farklı faaliyetlere yönelik motivasyonlarını belirlediğini ileri sürmektedir. Örneğin, bir kişinin güçlü bir dilbilimsel zekası olması, okuma ve yazma faaliyetlerine yönelik yüksek bir motivasyona sahip olmasına neden olabilir.

Sonuç olarak, Çoklu Zeka Kuramı kişilerin farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve bunların kişilik ve motivasyonlarını belirlediğini ileri sürmektedir. Bu kuram, kişilerin kendilerini daha iyi anlamalarına ve kendi zekalarının potansiyellerini daha iyi kullanmalarına yardımcı olabilir.

Gardner  Tarafından Önerilen Zeka Türleri

Howard Gardner tarafından önerilen zeka türleri, insanların farklı alanlardaki yeteneklerini ve becerilerini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Gardner, 1983 yılında “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” adlı kitabında, insanların beş temel zeka türünden daha fazla sahip olabileceklerini öne sürmüştür.

Bu zeka türleri şunlardır:

 1. Verbal-Dilsel Zeka: Kelime ve dil kullanma yeteneği.
 2. Matematik-Sayısal Zeka: Matematik ve sayılarla ilgili problemleri çözme yeteneği.
 3. Bedensel-Kinestetik Zeka: Beden hareketleri ve koordinasyonu ile ilgili yetenek.
 4. Resimsel-Öznel Zeka: Resimler, görüntüler ve sanat ile ilgili yetenek.
 5. Müzikal Zeka: Müzik dinleme, yapma ve anlama yeteneği.
 6. Doğal Çevre Zekası: Doğal çevre, hayvanlar ve bitkiler ile ilgili yetenek.
 7. Kişilik Zekası: Kişilik ve sosyal ilişkiler ile ilgili yetenek.
 8. Dil ve kültür zekası: Yabancı dil ve kültürler ile ilgili yetenek

Gardner’a göre, insanların her biri için farklı seviyede gelişmiş olabilen bu zeka türleri, kişinin öğrenme ve başarısını etkileyebilir. Bu nedenle, eğitim ve öğrenme sürecinde farklı zeka türlerini değerlendirmek ve öğrencilerin kişisel yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak önemlidir.

Çoklu Zeka Kuramının Neuropsikoloji ve Beyin Bilimleri ile İlişkisi

Çoklu zeka kuramı, kişilerin farklı zeka türlerine sahip olabileceğini ve bu zeka türlerinin birbiriyle etkileşim içinde olduğunu varsayar. Bu nedenle, kişilik ve motivasyon üzerinde de etkileri olabilir.

Kişilik açısından, çoklu zeka kuramı kişilerin farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve bu zeka türlerinin kişiliklerinin farklı yönlerini oluşturabileceğini ileri sürmektedir. Örneğin, dil zekası yüksek olan bir kişi, sosyal ilişkilerde becerikli ve konuşkan olabilirken, matematiksel-mantıksal zeka yüksek olan bir kişi, analitik ve sistematik düşünme becerisi ile öne çıkabilir.

Motivasyon açısından, çoklu zeka kuramı kişilerin farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve bu zeka türlerinin farklı etkinlikleri tercih etmelerine neden olabileceğini ileri sürmektedir. Örneğin, doğal zeka yüksek olan bir kişi, doğa ile ilgili etkinlikleri tercih edebilirken, müzikal zeka yüksek olan bir kişi, müzik ile ilgili etkinlikleri tercih edebilir. Bu nedenle, çoklu zeka kuramına göre, kişilerin farklı zeka türlerine sahip olduğu ve bu zeka türlerinin farklı etkinlikleri tercih ettiği dikkate alınarak, kişilerin motivasyonlarının artırılması önerilmektedir.

Çoklu Zeka Kuramının Gelecekteki Araştırma Alanları ve Gelişmeleri

Çoklu zeka kuramı, 1983 yılında ilk kez ortaya atılmış olsa da, hala araştırma alanlarının çokluğu ve kapsamı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Birincisi, çoklu zeka kuramının geçerliliği ve uygulanabilirliği ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Kuramın geçerliliği ve uygulanabilirliği, çeşitli yöntemlerle test edilmektedir. Örneğin, öğrencilerin farklı zeka türlerine sahip olduğu dikkate alınarak, öğrenmenin ve öğrenme sonuçlarının ölçülmesi gibi.

İkincisi, çoklu zeka kuramının öğrenme ve eğitim alanındaki uygulamaları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin farklı zeka türlerine sahip olduğu dikkate alınarak, öğretim yöntemlerinin ve materyallerinin çeşitlendirilmesi, öğrencilere özgü öğrenme yollarının sunulması gibi farklı uygulamalar yapılmaktadır.

Üçüncüsü, çoklu zeka kuramının kişilik ve motivasyon üzerindeki etkileri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Kişilerin farklı zeka türlerine sahip olduğu ve bu zeka türlerinin kişiliklerinin farklı yönlerini oluşturabileceği, kişilerin farklı etkinlikleri tercih etmelerine neden olabileceği gibi konular araştırılmaktadır.

Dördüncüsü, çoklu zeka kuramının neuropsikoloji ve beyin bilimleri ile ilişkisi ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar çoklu zeka kuramının beyin fonksiyonları ile nasıl ilişkili olduğunu anlamaya yönelik olabilir.

Howard Gardner ve Çoklu Zeka Kuramının Tarihçesi

Howard Gardner, 1983 yılında “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” (Zihinlerin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Kuramı) adlı kitabında çoklu zeka kuramını ilk kez ortaya atmıştır. Kuram, kişilerin birden fazla zeka türüne sahip olabileceğini ve bu zeka türlerinin birbiriyle etkileşim içinde olduğunu varsayar. Gardner, kişilerin okuma, matematik, dil, müzik, doğa bilimleri, sosyal bilimler, görsel-sanatsal ve fiziksel-koordinasyon gibi alanlarda zekalarının farklı olabileceğini ve bu zekaların birbiriyle etkileşim içinde olduğunu ileri sürmüştür.

Gardner, kuramının temelini, tradisyonel zeka kuramlarının yetersiz olduğunu ve sadece matematiksel-mantıksal zekayı ölçtüklerini iddia ederek atmıştır. O, insanların sadece matematiksel-mantıksal zeka ile değerlendirilmemesi gerektiğini, aynı zamanda diğer zeka türlerine de sahip olabileceklerini ileri sürmüştür.

Gardner, çoklu zeka kuramının temelinde 7 zeka türünü önermiştir: dil zekası, matematiksel-mantıksal zeka, müzikal zeka, spacial zeka, doğal zeka, sosyal zeka ve kişisel zeka. Bu zeka türlerinin her biri, farklı becerileri, düşünme tarzlarını ve yetenekleri kapsamaktadır.

Gardner’ın çoklu zeka kuramı, öğrenme ve eğitim alanında önemli sonuçlar doğurmuş ve birçok araştırma alanlarını açmıştır. Gardner kuramının geçerliliği ve uygulanabilirliği ile ilgili çalışmalar devam etmektedir ve gelecekteki araştırma alanları arasında kişilik, motivasyon, neuropsikoloji ve beyin bilimleri ile ilişkisi gibi konular bulunmaktadır.

Çoklu Zeka Kuramının Temel Prensipleri

Çoklu zeka kuramı, bir kişinin birden fazla zeka türüne sahip olabileceğini ve bu zeka türlerinin birbiriyle etkileşim içinde olduğunu varsayar.

Temel prensipleri şunlardır:

 1. Kişilerin birden fazla zeka türüne sahip olabileceği : Çoklu zeka kuramı kişilerin matematiksel-mantıksal, dil, müzikal, spasiyal, doğal, sosyal ve kişisel gibi farklı zeka türlerine sahip olabileceklerini öne sürür. Bu zeka türleri arasında birbirleriyle etkileşim içinde olurlar.
 2. Zeka türlerinin bağımsız olarak gelişebileceği : Kuram, kişilerin her bir alanda farklı düzeyde zekaya sahip olabileceklerini ve bu zekaların birbirlerinden bağımsız olarak gelişebileceklerini varsayar. Örneğin, bir kişinin matematik alanında yüksek zekaya sahip olmasına rağmen, dil alanında düşük zekaya sahip olması mümkündür.
 3. Zeka türlerinin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu : Çoklu zeka kuramına göre, kişilerin farklı zeka türlerine sahip olduğu ve bu zeka türlerinin birbiriyle etkileşim içinde olduğu varsayılır. Örneğin, dil zekası yüksek olan bir kişinin, matematiksel-mantıksal zekasını arttırmak için dil becerilerini kullanabileceği.
 4. Zeka türlerinin öğrenmenin ve öğrenme sonuçlarının ölçülmesi : Çoklu zeka kuramına göre, öğrencilerin farklı zeka türlerine sahip olduğu dikkate alınarak, öğrenmenin ve öğrenme sonuçlarının ölçülmesi yolları geliştirilmelidir.
 5. Zeka türlerinin eğitim ve öğretimde kullanılması : Çoklu zeka kuramına göre, öğrencilerin farklı zeka türlerine sahip olduğu dikkate alınarak, öğretim yöntemlerinin ve materyallerinin geliştirilmesi.

Paylaş:

Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Bilgi Kütüphanesi

özel okul kolej uluslararası okul international school